Inastalacje Elektryczne

2Naszym klientom oferujemy zakres usług obejmujący przygotowanie projektu, budowę instalacji bądź modernizację istniejącej instalacji wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów, a także serwis techniczny. Instalacja elektryczna w budynku składa się z układu zasilania niskiego napięcia, obejmującego: przyłącze i złącze kablowe, tablicę rozdzielczą, piony i linie zasilające, instalację odbiorczą, odpowiednią liczbę obwodów.

Instalacje elektryczne przez nas projektowane i budowane, charakteryzują się funkcjonalnością, bezpieczeństwem, niezawodnością, wymienialnością i estetyką. Dla naszych klientów przygotowujemy projekt, kosztory oraz dokumentację powykonawczą.

Współczesne budownictwo charakteryzuje się istnieniem wielu powiązanych i współpracujących ze sobą systemów teletechnicznych i elektrycznych, takich jak: system alarmowy, system telewizji zbiorczej, domofon, lokalna sieć komputerowa, itp.
Niezawodna instalacja to poza wiedzą i doświadczeniem instalatora, dobrze wykonany projekt, który zawiera opisy i rysunki niezbędne do prawidłowej realizacji robót.

POMIARY ELEKTRYCZNE

Rozróżniamy dwa podstawowe rodzaje badań i pomiarów:

* badania i pomiary odbiorcze
* badania i pomiary eksploatacyjne okresowe (ochronne)

Okresowe sprawdzanie i próby powinny obejmować co najmniej:

* oględziny dotyczące ochrony przed dotykiem bezpośrednim i ochrony przeciwporażeniowej
* pomiary rezystancji izolacjI
* badania ciągłości przewodów ochronnych
* badania ochrony przed dotykiem pośrednim
* próby działania urządzeń różnicowoprądowych